Instalacja pompy ciepła – kluczowe przepisy i wymagania

0
12
Rate this post

Instalacja pompy ciepła to proces, który wymaga dokładnej znajomości przepisów prawnych, norm technicznych oraz wymagań związanych z eksploatacją i konserwacją urządzenia. Celem tego artykułu jest omówienie kluczowych przepisów i wymagań dotyczących instalacji pomp ciepła. Dzięki temu, osoby planujące instalację tego typu systemu będą mogły zapoznać się z niezbędnymi krokami i formalnościami, które zapewnią prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie urządzenia.

Znaczenie pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Ich rosnąca popularność wynika z wielu korzyści, które oferują:

 • Ekologiczne źródło energii: Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialną z otoczenia, taką jak ciepło z powietrza, wody czy gruntu. Dzięki temu, są one znacznie bardziej przyjazne dla środowiska w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych opartych na paliwach kopalnych.
 • Efektywność energetyczna: Pompy ciepła charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, co oznacza, że mogą dostarczać więcej energii cieplnej niż pobierają energii elektrycznej do swojego działania. To przekłada się na niższe rachunki za energię dla użytkowników.
 • Korzyści ekonomiczne: Pomimo wyższych kosztów początkowych związanych z instalacją, pompy ciepła mogą przynieść znaczące oszczędności w dłuższym okresie. Niższe koszty eksploatacji i potencjalne dotacje na instalację systemów odnawialnych źródeł energii sprawiają, że inwestycja ta jest atrakcyjna finansowo.
 • Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju: Instalacja pomp ciepła przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, wspierając globalne wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

Przegląd kluczowych zagadnień

W artykule przedstawione zostaną następujące kluczowe zagadnienia:

 • Przepisy prawne dotyczące instalacji pomp ciepła: Omówienie norm krajowych i unijnych, wymagań dotyczących zezwoleń oraz procedur zgłoszeń.
 • Techniczne wymagania instalacji: Wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego miejsca instalacji, specyfikacji technicznych urządzeń oraz zasady montażu i bezpieczeństwa.
 • Wymagania eksploatacyjne i konserwacyjne: Harmonogramy regularnych przeglądów, systemy monitorowania efektywności oraz optymalizacja pracy pompy ciepła.
 • Przykłady i studia przypadków: Praktyczne przykłady instalacji pomp ciepła w różnych typach budynków, wyzwania i rozwiązania oraz korzyści ekonomiczne.

Dzięki temu artykułowi, czytelnicy będą mogli zrozumieć, jakie kroki są niezbędne do prawidłowej instalacji pompy ciepła oraz jak unikać potencjalnych problemów, które mogą wyniknąć z niewłaściwego montażu lub nieprzestrzegania przepisów.

2. Przepisy prawne dotyczące instalacji pomp ciepła

Normy krajowe i unijne

Instalacja pomp ciepła jest regulowana przez szereg przepisów prawnych zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Celem tych regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa, efektywności energetycznej oraz minimalizacja wpływu na środowisko.

Przepisy unijne

Unia Europejska wprowadziła liczne dyrektywy i rozporządzenia mające na celu promowanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. Do najważniejszych należą:

 • Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Nakłada na państwa członkowskie obowiązek zwiększania udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii.
 • Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Określa minimalne wymagania dotyczące efektywności energetycznej nowych i istniejących budynków.
 • Rozporządzenie (UE) 2017/1369 ustanawiające ramy etykietowania energetycznego, które obejmuje także pompy ciepła.

Polskie przepisy i normy techniczne

W Polsce przepisy dotyczące instalacji pomp ciepła są zawarte w różnych aktach prawnych i normach technicznych. Najważniejsze z nich to:

 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478), która reguluje zasady wspierania i rozwoju odnawialnych źródeł energii.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), które określa wymagania techniczne dotyczące instalacji grzewczych, w tym pomp ciepła.
 • Polskie Normy (PN), np. PN-EN 14511, PN-EN 14825 dotyczące wydajności i testowania pomp ciepła.

Wymagania dotyczące zezwoleń i zgłoszeń

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na instalację?

Instalacja pompy ciepła może wymagać uzyskania odpowiednich zezwoleń lub dokonania zgłoszenia w lokalnym urzędzie. W zależności od rodzaju i mocy urządzenia, a także lokalizacji instalacji, wymagania te mogą się różnić.

 • Instalacje w budynkach mieszkalnych: W przypadku mniejszych instalacji w budynkach mieszkalnych zazwyczaj wystarczy zgłoszenie zamiaru instalacji do odpowiedniego urzędu gminy lub miasta. Należy jednak sprawdzić, czy lokalne przepisy nie wymagają dodatkowych dokumentów.
 • Instalacje w budynkach komercyjnych lub przemysłowych: Większe instalacje mogą wymagać uzyskania pozwolenia na budowę, zwłaszcza jeśli instalacja wymaga znaczących prac budowlanych lub może wpływać na środowisko.

Proces zgłaszania instalacji pompy ciepła

Proces zgłaszania instalacji pompy ciepła zazwyczaj obejmuje kilka kroków:

 1. Przygotowanie dokumentacji: Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać m.in. opis techniczny instalacji, plan sytuacyjny, a także dane kontaktowe wykonawcy.
 2. Złożenie wniosku: Dokumenty należy złożyć w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta.
 3. Oczekiwanie na decyzję: Urząd ma określony czas na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Brak sprzeciwu w określonym terminie oznacza zgodę na realizację instalacji.
 4. Realizacja instalacji: Po uzyskaniu zgody można przystąpić do montażu pompy ciepła.

Przestrzeganie przepisów prawnych i norm technicznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności działania pomp ciepła. Pozwala to również uniknąć potencjalnych problemów prawnych i zapewnia zgodność z lokalnymi regulacjami.

3. Techniczne wymagania instalacji

Wybór odpowiedniego miejsca

Wybór odpowiedniego miejsca do instalacji pompy ciepła jest kluczowy dla jej efektywnego działania i długowieczności. Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji:

Czynniki wpływające na wybór lokalizacji

 1. Odległość od budynku: Pompy ciepła powinny być zainstalowane w pobliżu budynku, aby zminimalizować straty ciepła podczas przesyłania. Zaleca się, aby odległość między pompą a budynkiem nie była większa niż 15 metrów.
 2. Rodzaj gruntu: W przypadku pomp ciepła typu gruntowego, rodzaj gruntu ma znaczący wpływ na wydajność systemu. Najlepsze rezultaty osiąga się na gruntach gliniastych, które dobrze przewodzą ciepło.
 3. Dostęp do powietrza: Dla pomp ciepła powietrze-woda, ważne jest, aby miejsce instalacji było dobrze wentylowane i wolne od przeszkód, które mogą ograniczać przepływ powietrza.

Specyfikacje techniczne urządzeń

Pompy ciepła muszą spełniać określone specyfikacje techniczne, aby zapewnić ich efektywność i zgodność z przepisami. Wybór odpowiedniego urządzenia zależy od kilku kluczowych czynników:

Wymagania dotyczące mocy i wydajności

 1. Moc grzewcza: Moc pompy ciepła powinna być dostosowana do zapotrzebowania na ciepło budynku. Należy przeprowadzić dokładne obliczenia, uwzględniając powierzchnię ogrzewaną, izolację budynku oraz lokalne warunki klimatyczne.
 2. Wydajność (COP): Współczynnik efektywności (COP) określa, ile ciepła pompa ciepła jest w stanie wygenerować z jednostki energii elektrycznej. Im wyższy COP, tym bardziej efektywna jest pompa ciepła. Wybierając urządzenie, warto zwrócić uwagę na jego sezonowy współczynnik efektywności (SCOP), który uwzględnia zmienne warunki pracy w ciągu roku.

Certyfikaty i standardy jakości

 1. Certyfikaty zgodności: Urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności z normami krajowymi i unijnymi, takimi jak CE (Conformité Européenne) oraz certyfikaty ISO dotyczące zarządzania jakością.
 2. Normy techniczne: Pompy ciepła powinny spełniać normy techniczne określone przez Europejską Organizację Normalizacyjną (CEN) oraz Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), takie jak PN-EN 14511 i PN-EN 14825.

Zasady montażu i instalacji

Prawidłowy montaż i instalacja pompy ciepła są kluczowe dla jej długotrwałego i efektywnego działania. Proces ten obejmuje kilka etapów:

Kluczowe kroki w procesie instalacji

 1. Przygotowanie miejsca instalacji: Należy upewnić się, że wybrane miejsce jest odpowiednio przygotowane, wolne od przeszkód i zapewnia łatwy dostęp do urządzenia.
 2. Montaż jednostki zewnętrznej: Jednostka zewnętrzna powinna być zamontowana na solidnym fundamencie, zapewniającym stabilność i minimalizującym drgania. W przypadku pomp gruntowych, konieczne jest wykonanie odwiertów lub instalacja kolektorów poziomych.
 3. Podłączenie do systemu grzewczego: Pompa ciepła musi być prawidłowo podłączona do systemu grzewczego budynku. Należy zwrócić uwagę na izolację rur, aby zminimalizować straty ciepła.
 4. Uruchomienie i kalibracja: Po zakończeniu montażu, konieczne jest przeprowadzenie testów uruchomieniowych i kalibracji systemu, aby upewnić się, że działa on zgodnie z założeniami.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z normami

 1. Bezpieczeństwo elektryczne: Instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, a wszystkie połączenia muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
 2. Bezpieczeństwo hydrauliczne: System grzewczy powinien być zabezpieczony przed ryzykiem wycieków i uszkodzeń, a wszystkie elementy hydrauliczne muszą być odpowiednio izolowane.
 3. Zgodność z przepisami: Instalacja powinna być zgodna z lokalnymi przepisami budowlanymi i energetycznymi. Należy także pamiętać o regularnych przeglądach technicznych i konserwacji urządzenia, aby zapewnić jego niezawodność i efektywność.

Przestrzeganie technicznych wymagań instalacji pomp ciepła jest niezbędne dla zapewnienia ich optymalnego działania i długowieczności. Właściwie przeprowadzona instalacja minimalizuje ryzyko awarii i zapewnia maksymalne korzyści z inwestycji.

4. Wymagania eksploatacyjne i konserwacyjne

Regularne przeglądy i serwis

Aby pompa ciepła mogła działać efektywnie i niezawodnie przez wiele lat, konieczne jest regularne przeprowadzanie przeglądów technicznych i serwisu. Prawidłowa konserwacja pozwala na wczesne wykrycie i usunięcie ewentualnych usterek, co minimalizuje ryzyko poważniejszych awarii i kosztownych napraw.

Harmonogramy konserwacji

 1. Coroczne przeglądy: Zaleca się, aby przynajmniej raz w roku przeprowadzać kompleksowy przegląd pompy ciepła. Podczas przeglądu należy sprawdzić wszystkie kluczowe komponenty systemu, takie jak sprężarka, wymienniki ciepła, układ chłodniczy oraz system sterowania.
 2. Przeglądy sezonowe: Dodatkowe przeglądy przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i chłodniczego mogą pomóc w zapewnieniu, że system jest odpowiednio przygotowany do pracy w zmiennych warunkach.
 3. Monitorowanie na bieżąco: Nowoczesne pompy ciepła często wyposażone są w systemy monitorowania, które umożliwiają bieżące śledzenie parametrów pracy i automatyczne wykrywanie ewentualnych problemów.

Kto powinien przeprowadzać przeglądy?

 1. Profesjonalni serwisanci: Przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych serwisantów posiadających odpowiednie certyfikaty i doświadczenie. Warto korzystać z usług autoryzowanych serwisów, które mają dostęp do oryginalnych części zamiennych i specjalistycznych narzędzi.
 2. Użytkownik systemu: Użytkownik również może regularnie sprawdzać podstawowe elementy systemu, takie jak filtry powietrza, stan izolacji rur oraz szczelność połączeń. Wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać do serwisu.

Monitorowanie efektywności

Aby pompa ciepła działała optymalnie, konieczne jest ciągłe monitorowanie jej efektywności. Regularna analiza parametrów pracy pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne problemy oraz optymalizację zużycia energii.

Systemy monitoringu i zarządzania energią

 1. Systemy monitorowania: Nowoczesne pompy ciepła wyposażone są w zaawansowane systemy monitorowania, które umożliwiają śledzenie parametrów pracy w czasie rzeczywistym. Użytkownik może monitorować m.in. temperaturę, ciśnienie, zużycie energii oraz wydajność systemu.
 2. Aplikacje mobilne i oprogramowanie: Wiele systemów oferuje aplikacje mobilne i oprogramowanie komputerowe, które umożliwiają zdalne zarządzanie pompą ciepła. Dzięki temu użytkownik może na bieżąco kontrolować pracę systemu i dostosowywać ustawienia w zależności od potrzeb.

Jak optymalizować pracę pompy ciepła?

 1. Regularne czyszczenie filtrów: Filtry powietrza i wody powinny być regularnie czyszczone lub wymieniane, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza i wody oraz maksymalną wydajność systemu.
 2. Sprawdzanie ustawień systemu: Należy regularnie sprawdzać ustawienia systemu grzewczego i chłodniczego, aby upewnić się, że pracuje on w optymalnym trybie. Warto także dostosowywać ustawienia w zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych.
 3. Korzystanie z trybów ekonomicznych: Wiele nowoczesnych pomp ciepła oferuje tryby ekonomiczne, które pozwalają na zmniejszenie zużycia energii bez obniżenia komfortu użytkowania. Korzystanie z tych trybów może znacząco obniżyć rachunki za energię.
 4. Optymalizacja harmonogramów pracy: Ustalanie harmonogramów pracy systemu, dostosowanych do rytmu dnia i nocy, pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie energii. Np. niższa temperatura w nocy oraz w godzinach, kiedy budynek jest nieużywany.

Przestrzeganie wymagań eksploatacyjnych i konserwacyjnych pomp ciepła jest kluczowe dla ich długotrwałego i efektywnego działania. Regularne przeglądy, monitorowanie parametrów pracy oraz optymalizacja ustawień systemu pozwalają na maksymalne wykorzystanie potencjału pomp ciepła, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji oraz większy komfort użytkowania. Dzięki temu inwestycja w pompę ciepła przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne przez wiele lat.

5. Przykłady i studia przypadków

Studium przypadku: Instalacja pompy ciepła w domu jednorodzinnym

Opis projektu

W jednym z domów jednorodzinnych na obrzeżach miasta zdecydowano się na instalację pompy ciepła typu powietrze-woda. Celem było zastąpienie starego systemu grzewczego opalanego węglem nowoczesnym i ekologicznym rozwiązaniem, które zapewni komfort cieplny oraz znaczące oszczędności na rachunkach za ogrzewanie.

Wyzwania i rozwiązania

 1. Lokalizacja jednostki zewnętrznej: Dom położony jest w obszarze o gęstej zabudowie, co wymagało dokładnego przemyślenia lokalizacji jednostki zewnętrznej. Zdecydowano się na umieszczenie jej na ścianie północnej, aby zminimalizować wpływ promieniowania słonecznego i zapewnić dobrą wentylację.
 2. Izolacja budynku: Aby maksymalnie wykorzystać efektywność pompy ciepła, przeprowadzono dodatkową izolację budynku, w tym ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianę okien na energooszczędne.
 3. Integracja z istniejącym systemem: Nowy system grzewczy musiał zostać zintegrowany z istniejącą instalacją grzewczą. Wymagało to modyfikacji istniejących rur i grzejników oraz zainstalowania zbiornika buforowego do magazynowania ciepłej wody.

Efekty i korzyści

 • Redukcja kosztów ogrzewania: Po instalacji pompy ciepła, rachunki za ogrzewanie spadły o około 40%, co znacząco obniżyło koszty eksploatacji domu.
 • Zwiększony komfort: Nowy system zapewnił stabilną i komfortową temperaturę wewnątrz budynku, niezależnie od warunków atmosferycznych na zewnątrz.
 • Pozytywny wpływ na środowisko: Przejście na pompę ciepła pozwoliło na znaczne ograniczenie emisji CO2, co przyczyniło się do poprawy jakości powietrza w okolicy.

Studium przypadku: Instalacja pompy ciepła w budynku komercyjnym

Specyficzne wymagania i przepisy

Właściciel dużego biurowca w centrum miasta zdecydował się na instalację pomp ciepła typu gruntowego, aby poprawić efektywność energetyczną budynku i zmniejszyć koszty operacyjne. Instalacja wymagała uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz spełnienia rygorystycznych przepisów dotyczących budynków komercyjnych.

Wyzwania i rozwiązania

 1. Odwierty geotermalne: Ze względu na ograniczoną przestrzeń wokół budynku, zdecydowano się na wykonanie odwiertów pionowych na głębokość 150 metrów. Było to skomplikowane logistycznie, ale pozwoliło na efektywne wykorzystanie energii geotermalnej.
 2. Minimalizacja zakłóceń: Prace instalacyjne musiały być prowadzone w taki sposób, aby minimalizować zakłócenia dla funkcjonowania biurowca. Wykonano je głównie w weekendy oraz poza godzinami pracy biura.
 3. Integracja z systemem HVAC: Nowa pompa ciepła została zintegrowana z istniejącym systemem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), co wymagało precyzyjnego dostosowania systemów sterowania i zarządzania energią.

Efekty i korzyści

 • Znaczne oszczędności energetyczne: Po zakończeniu instalacji, zużycie energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia budynku spadło o około 50%, co przełożyło się na znaczące oszczędności finansowe.
 • Poprawa komfortu pracy: System zapewnił bardziej stabilne warunki temperaturowe i lepszą jakość powietrza wewnątrz budynku, co pozytywnie wpłynęło na komfort pracy pracowników.
 • Certyfikaty ekologiczne: Dzięki inwestycji w nowoczesne technologie, budynek uzyskał certyfikaty ekologiczne, takie jak LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), co zwiększyło jego wartość rynkową.

Podsumowanie i wnioski

Najważniejsze punkty do zapamiętania

 • Przemyślany wybór lokalizacji: Wybór odpowiedniego miejsca do instalacji pompy ciepła jest kluczowy dla jej efektywności i długowieczności.
 • Spełnianie wymagań prawnych i technicznych: Przestrzeganie przepisów prawnych oraz spełnienie technicznych wymagań instalacji zapewnia bezpieczeństwo i optymalne działanie systemu.
 • Regularna konserwacja: Regularne przeglądy i konserwacja są niezbędne dla długotrwałej i bezawaryjnej pracy pomp ciepła.

Wskazówki dla planujących instalację pompy ciepła

 • Konsultacja z ekspertami: Przed rozpoczęciem instalacji warto skonsultować się z doświadczonymi specjalistami, którzy pomogą w wyborze odpowiedniego systemu i zapewnią profesjonalne wykonanie instalacji.
 • Analiza kosztów i korzyści: Dokładna analiza kosztów instalacji oraz potencjalnych oszczędności pozwala na ocenę opłacalności inwestycji.
 • Dofinansowanie i dotacje: Warto sprawdzić dostępne programy dofinansowania i dotacje, które mogą znacząco obniżyć koszty początkowe inwestycji.

Dzięki właściwej instalacji i eksploatacji pomp ciepła można cieszyć się ekologicznym i ekonomicznym źródłem energii, które zapewnia komfort cieplny przez wiele lat. Przemyślane podejście do każdego etapu procesu gwarantuje sukces inwestycji i maksymalne korzyści dla użytkowników.

Kluczowe aspekty instalacji pomp ciepła

Instalacja pompy ciepła to skomplikowany proces, który wymaga uwzględnienia wielu czynników prawnych, technicznych oraz eksploatacyjnych. Kluczowe aspekty, które omówiliśmy w artykule, obejmują:

 • Zgodność z przepisami prawnymi: Przestrzeganie krajowych i unijnych norm oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń są podstawą dla legalnej i bezpiecznej instalacji pomp ciepła.
 • Wybór odpowiedniego miejsca: Lokalizacja pompy ciepła wpływa na jej efektywność. Należy uwzględnić czynniki takie jak odległość od budynku, rodzaj gruntu oraz dostęp do powietrza.
 • Specyfikacje techniczne: Urządzenia muszą spełniać odpowiednie wymagania dotyczące mocy i wydajności oraz posiadać niezbędne certyfikaty jakości.
 • Zasady montażu: Prawidłowy montaż i instalacja, z uwzględnieniem bezpieczeństwa elektrycznego i hydraulicznego, są kluczowe dla długotrwałego działania systemu.
 • Regularna konserwacja: Systematyczne przeglądy i serwis zapewniają efektywne i bezawaryjne działanie pomp ciepła.

Wnioski z analizy przypadków

Przedstawione studia przypadków, zarówno dla domu jednorodzinnego, jak i budynku komercyjnego, podkreślają różnorodność wyzwań i korzyści związanych z instalacją pomp ciepła:

 • Redukcja kosztów: W obu przypadkach odnotowano znaczące oszczędności na rachunkach za energię, co potwierdza ekonomiczną opłacalność inwestycji.
 • Zwiększony komfort: Stabilne warunki temperaturowe i poprawa jakości powietrza wewnątrz budynków przyczyniają się do zwiększenia komfortu użytkowników.
 • Pozytywny wpływ na środowisko: Redukcja emisji CO2 oraz zwiększenie efektywności energetycznej wspierają cele zrównoważonego rozwoju.

Praktyczne wskazówki

 • Dokładne planowanie: Przed przystąpieniem do instalacji warto dokładnie przeanalizować wymagania techniczne, prawne i eksploatacyjne oraz skonsultować się z ekspertami.
 • Wybór odpowiedniego systemu: Dostosowanie typu i mocy pompy ciepła do specyficznych potrzeb budynku zapewnia maksymalną efektywność.
 • Zabezpieczenie finansowania: Korzystanie z dostępnych programów dotacyjnych i ulg podatkowych może znacznie obniżyć koszty początkowe instalacji.

Pompy ciepła stanowią nowoczesne, efektywne i ekologiczne rozwiązanie do ogrzewania i chłodzenia budynków. Ich prawidłowa instalacja, zgodna z obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi, gwarantuje niezawodne działanie oraz znaczne oszczędności energetyczne. Regularna konserwacja i monitorowanie systemu pozwalają na utrzymanie wysokiej efektywności przez wiele lat, co czyni pompy ciepła atrakcyjną inwestycją zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z przedstawionymi informacjami oraz skorzystania z doświadczeń opisanych w studiach przypadków przy planowaniu instalacji pomp ciepła. Dzięki temu można cieszyć się komfortem cieplnym, oszczędnościami oraz pozytywnym wpływem na środowisko naturalne.